HAKKIMIZDA


MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
 
1993-1994 eğitim-öğretim yılından itibaren İktisat Bölümü hem örgün hem ikinci öğretim hem de yüksek lisansı ile birlikte faaliyete geçmiştir. Doktora programı ise 1996-1997 eğitim öğretim yılından bu yana faaliyet göstermekte olup, Üniversitemizin ilk açılan doktora programıdır. İktisat Bölümü, fakültenin kuruluşundan itibaren faal olan temel bölümlerden biridir.
 
KAZANILAN YETERLİLİK
İktisadi ve finansal uzmanlık
 
YETERLİLİK DÜZEYİ
Lisans
 
ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
 
KABUL VE KAYIT ŞARTLARI
Ülkemizde, üniversitelere giriş için YGS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.
 
Kayıt için gerekli belgeler; 
1 - Lise ve dengi okul diploması, 
2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi
 
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yerleştirme Koşulları aşağıdaki gibidir. 
 
Bölüm Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Başarı Sırası
İktisat
İktisat (İ.Ö.)
TM-1
TM-1
123
123
129
129
270,292
253,031
336,224
277,929
    339.000
    421.000
İktisat İngilizce
İktisat İng. (İ.Ö.)
TM-1
TM-1
     52
     41
    52
    41
295,085
270,827
338,212
303,081
244.000
337.000
 
 
YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI
İktisat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
 
PROGRAM PROFİLİ
 
İktisat Bölümünün amacı; öğretim sürecinde iyi bir iktisat eğitimi alarak, evrensel değerlerle desteklenmiş teorik bilgi zenginliğine, analitik düşünme yeteneğine, gelişmiş bir sosyal sorumluluk ve etik anlayışına sahip, mezuniyet sonrasında edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak uygulamaya aktarabilen, fikir ve politika üretebilecek, ulusal ve uluslararası alanda ekonomik sektörlerde çalışabilecek, yöneticilik yapabilecek, lider karakterde bireyler yetiştirmektir.
 
PROGRAM ÇIKTILARI
 
1. Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlar ve değerlendirir.
 
2. Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olur.
 
3. Temel matematiksel ve istatistiksel metotları ve temel ekonometri teorilerini mikro ve makro iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme yeteneği kazanır.
 
4. İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlar.
 
5. Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip eder, iktisat bilgi ve yöntemlerini farklı alanlarda kullanır.
 
6. İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını, politikaları ve sorunları tanımlar ve bunlar hakkında yorum yapar.
 
7. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 
8. İktisat alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.
 
9. Sözlü ve yazılı iletişim kurar, problem çözer ve bilgi teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde kullanır.
 
10. İktisadi analiz yöntemlerini işletme sorunlarına uygular.
 
11. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
 
12. Ekonomik verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemleri, teknikleri ve araçları sağlar ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
 
13. Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur.
 
14. Kamu, endüstri, tarım, çevre ve doğal kaynaklar, çalışma, bilgi ve mülkiyet ekonomileri, uluslararası finans, para banka, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat ve ekonometrik yöntemler gibi alanlardan kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarında yeterli bilgiye sahip olur.
 
15. Genel işletme yönetimi, pazarlama, insan kaynakları idaresi, şirket finansmanı, şirket muhasebesi ve kamu idareciliği gibi kendilerinin seçtiği fakat bölümün direkt eğitim konusuna girmeyen alanlarda yeterli bilgiye sahip olur.
 
MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
 
İktisat bölümünden mezun olan öğrenciler, kamu veya özel ayırt etmeksizin Türkiye'deki  her kurumda idarecilik ve yöneticilik görevi yapabilir donanımda olacaklardır. Mezunlarımız;
 
Sanayinin her dalında,
 
Bankacılığın her kademesinde ve dalında,
 
Sermaye piyasasının her türlü kurumlarında,
 
Hazine müsteşarlığında,
 
Sigorta ve finans şirketlerinde görev alabilecek bilgi birikimi, sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olacaklardır.
 
ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ
İktisat Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora Lisansüstü eğitim programları bulunmaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Lisansüstü Programlar, herhangi bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olanların, çalıştıkları sektörde verimlerini daha üst düzeye çıkarmayı ve teori ile uygulamayı bir araya getirerek eğitim vermeyi amaçlamaktadır.
 
DERS PLANI
Yürütülen program için bir dönemde 30 AKTS karşılığı derslerin alınması gerekmektedir.
 
SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır.
 
Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. 
 
Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır.
 
Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir.
 
Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır.
 
Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
 
Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir.
 
Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir.
 
Puan  Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı
90-100
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
50-59
49 ve altı
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
 
 
Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.
 
Her ders için yarıyıl sonu başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak, öğretim elemanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir dersten DD ve üzerinde not alan öğrenci dersi başarmış sayılmaktadır.
 
Lisans ve Önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.
 
MEZUNİYET ŞARTLARI
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.
 
DEVAM ZORUNLULUĞU
Öğrencinin, derslerin en az % 70’lik kısmına devam zorunluluğu vardır. Aksi durumda söz konusu ders ya da derslerden “TT” ile kalmış sayılacak ve sonraki yılın ilgili döneminde dersi devam zorunluluğu koşulu ile tekrarlayacaktır.
 
ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tam Zamanlı
 
BÖLÜM OLANAKLARI
İktisat bölümünde eğitim-öğretim faaliyetleri; 3 Profesör, 7 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 13 Araştırma Görevlisi ile yürütülmektedir. Fakülte bünyesinde toplam 1860 kişi kapasiteli 14 adet derslik bulunmaktadır. Bu derslikleri ikisi yaklaşık 325’er kişi kapasiteli olup, konferans, sempozyum ve çalıştay düzenlemeye uygundur. Buna ek olarak, 1 adet 49 bilgisayar kapasiteli bilgisayar uygulama laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca 11 derslikte projeksiyon, 6 derslikte de klima mevcuttur. Bu derslikler, fakülte bünyesindeki tüm bölümler tarafından ortak olarak kullanılmaktadır.
 
ÖĞRETİM DİLİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde eğitim dili Türkçedir. Erasmus Programı kapsamında bölümümüze kabul edilen yabancı öğrenciler tarafından seçilen dersler İngilizce olarak verilmektedir.
 
STAJ
Bölümümüzde zorunlu staj yoktur.
 
ÇİFT ANADAL – YANDAL PROGRAMLARI
 
Çift Anadal Programı
 
Çift Anadal Programı; bir öğrencinin lisans eğitimine devam ederken, başka bir bölümden belirli miktarda kredi alarak ikinci bir diploma sahibi olmasına imkân vermektedir.
İktisat Bölümü Sosyoloji, Felsefe, Matematik, İstatistik, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinden Çift anadal programına öğrenci kabul etmektedir. Öğrenciler Çift Anadal Programına en erken 3. dönem, en geç 5. dönemde başvurabilmektedir.
Çift Anadal Programına katılabilmek için gerekli koşullar:
 
Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 100 üzerinden 70 olması
Öğrencinin bulunduğu sınıfın %20'sine girmesi
Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 
Yandal Programı
 
Yandal Programı, anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir lisans öğreniminden bilgi sahibi olmak amacıyla ders alabilmelerini sağlamaktadır. İktisat Bölümü Sosyoloji, Felsefe, Matematik, İstatistik, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinden Yandal programına öğrenci kabul etmektedir. Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
 
Yandal Programın katılmak için gerekli koşullar:
 
Öğrenciler en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında yan dal programına katılmak için başvurabilirler.
Öğrencinin genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir.
 
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
 
Erasmus Programı
 
Avrupa Birliği Komisyonu'nun ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde yer alan Erasmus Programı, yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini düzenleyen bir programdır.
 
Erasmus Programı’na Başvuru Koşulları
 
Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olmak programa başvuru için yeterlidir. Öğrenci, İngilizce Dil Sınavı ve mülakat sonucunda değerlendirilmekte ve bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri arasından seçeceği birine bir ya da iki dönem için gidebilmektedir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nün Erasmus Anlaşmalı Üniversiteleri:
 
Arcada University of Applied Sciences, Finlandiya
Kaposvar University, Macaristan
Kielce School of Economics & Tourism and Social Sciences, Polonya
Rezekne Augstskola, Letonya
Siauliai University, Litvanya
Universita degli Studi di Sassari, İtalya
University of Economics in Bratislava, Slovakya
University of Hradec Kralove, Çek Cumhuriyeti